Dodanie obsługi pgsql do bazy danych PostgreSQL

Należy wykonać poniższe polecenie SQL

CREATE PROCEDURAL LANGUAGE 'plpgsql' HANDLER plpgsql_call_handler LANCOMPILER 'PL/PgSql internal';